Vedtægter til udprintning

 
 Vedtægter for Lundergård Idræts- og Ungdomsforening
§ 1: NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er LUNDERGÅRD IDRÆTS- OG UNGDOMSFORENING, som kan forkortes LIUF. Foreningen er stiftet den 12.06.1975 og er hjemmehørende i Hjørring kommune.
§ 2: FORMÅL.
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
§ 3: TILHØRSFORHOLD.
Foreningen er tilsluttet DGI samt specialforbund under DIF og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter. Det skal tilstræbes at bevare et nært tilknytningsforhold til Lundergårdskolen.
§ 4: MEDLEMSKAB OG EKSKLUSION.
1. Som medlemmer kan optages alle, der vedkender sig disse vedtægter og betaler kontingent samt trænere og ledere.
2. Koordinationsudvalget kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
§ 5: KOORDINATIONSUDVALGET (KU).
1. Hovedforeningens daglige drift varetages af KU, der består af 3-4 medlemmer. KU konstituerer sig med bl.a. formand og kasserer
2. Hvis der i valgperioden udtræder medlemmer, supplerer KU sig selv, så der er mindst 3 tilbage. Afdelingerne orienteres, og hvis mindst en afdeling kræver det, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling.
3. KU er forpligtiget overfor bestemmelserne i ledermappen, som udgør foreningens forretningsordenen. Ændringer til ledermappen forelægges til godkendelse på førstkommende fællesmøde.
4. En afdeling kan forlange at få et punkt på det næste møde i KU og tilbydes at være til stede under behandlingen af punktet dog uden stemmeret.
5. KU afholder mindst 2 årlige fællesmøder, hvor alle afdelinger er forpligtiget til at møde. Hvis der deltager flere fra samme afdeling, har man kun en stemme ved evt. afstemninger.
6. KU udpeger efter behov ressourcepersoner og nedsætter udvalg.
§ 6: ARBEJDSOMRÅDER.
Foreningen kan tage nye aktiviteter på programmet, hvis de er med til at støtte formålsparagraffen. Dette gælder også samarbejde med andre foreninger.
Nedlæggelse af en aktivitet og evt. afdeling besluttes på et fællesmøde efter indstilling fra KU.
 § 7: AFDELINGSBESTYRELSE.
1. Hver afdeling ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 personer valgt på en afdelingsgeneralforsamling. Afdelingsbestyrelsen supplerer sig selv, hvis et af medlemmerne udtræder i valgperioden. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan en mindre afdeling helt eller delvist administreres af koordinationsudvalget eller en anden afdelingsbestyrelse. I så fald kan afdelingsgeneralforsamlingen udelades.
2. Den samlede afdelingsbestyrelse er budgetansvarligt og udarbejder budgetforslag for det kommende år senest 15. januar. Udvalget er forpligtet til at overholde det udarbejdede budget.
3. Afdelingerne skal kunne klare sig selv i økonomisk henseende. For at sikre det, fastsætter lederhåndbogen retningslinjer for budgetopfølgning.
4.  KU kan i særlige tilfælde beslutte at yde lån til en afdeling. Samtidig aftales en afdragsordning.
5. Hvis en afdelingsbestyrelse misligholder sine forpligtigelser, såvel økonomisk som sportsligt, kan KU afsætte bestyrelsen. Beslutning herom skal godkendes på det førstkommende fællesmøde.
6. En afdeling kan beslutte at forlade LIUF, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for på to afdelingsgeneralforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Koordinationsudvalget deltager i den sidste, hvor en konkret aftale, der skal være økonomisk acceptabel for begge parter, skal godkendes.
7. Lukker en afdeling, tilfalder formuen hovedforeningen.
§ 8: GENERALFORSAMLING.
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned og indkaldes ved annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før.
3. Fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Endvidere har forældre til børn under 15 år stemmeret. Et barn giver kun stemmeret til én forælder. Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen. Der kan kun stemmes ved fremmøde, og ingen har mere end en stemme.
4. Valgbar til ledelsen er enhver, der kan vedgå sig disse vedtægter og er fyldt 18 år. Ingen kan vælges mod sin vilje.
5. KU fremlægger forslag til sammensætning af koordinationsudvalgets 3-4 medlemmer for det kommende år. Af forslaget skal fremgå, hvem der er kasserer og formand. Forslaget offentliggøres sammen med indvarslingen til generalforsamlingen. Forslaget skal til skriftlig afstemning, hvis mindst en deltager ønsker det. Opnås der ikke flertal, gennemføres valg med skriftlige forslag og valg til KU.
6. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal.
9. Alle valg er etårige.
10. Vedtagne beslutninger indføres i protokol, som underskrives af dirigent og referent.
§ 9: GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning – herunder året der gik og visioner for fremtiden.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og hovedforeningens budget for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Afstemning om forslag til personvalg – jf. § 8 stk. 5.
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
§ 10: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet af koordineringsudvalget finder det fornødent, eller når enten 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer eller 2 afdelinger stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.
§ 11: AFDELINGSGENERALFORSAMLINGER
Afholdes før hovedforeningens generalforsamlingen – dog tidligst 14 dage efter regnskabet er afleveret til revisorerne.
Indvarsles på samme måde som hovedforeningens generalforsamling.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning – herunder året der gik og visioner for fremtiden.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 10 dage før.
5. Valg af mindst 3 medlemmer, som konstituerer sig selv med bl.a. formand og kasserer.
Afdelingsgeneralforsamlingen afgør selv, om valgene er for et eller to år.
6. Eventuelt.
Alle LIUF´s medlemmer kan deltage, men kun medlemmer af afdelingen har stemmeret.
§12. Lundergårdrevyen
1. Revyen er en del af LIUF, hjemmehørende i Lundergårdhallen og ledes af et udvalg. Sammensætningen skal ikke godkendes af hovedforeningen.

§ 13: ANSVAR OG BESLUTNINGSDYGTIGHED.
1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves dog underskrift af både formand og kasserer.
2. KU er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Der skrives referat over vedtagne beslutninger, som tilsendes afdelingsbestyrelserne.
3. Foreningens medlemmer og KU hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
§ 14: REGNSKABSÅR.
1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.   
2. Revision foretages mindst 1 gang årligt.
§ 15: OPLØSNING.
1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
2. Mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning til idræts- og ungdomsorganisationer.
 
Disse vedtægter, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 28.02.2022, erstatter vedtægter fra 
16.08.2021
 

 
 
Lundergård idrætsforening | Bodøvej 13 | 9800 Hjørring | Tlf.: